Pedagogische visie

Visie en afspraken

Binnen het kinderdagverblijf werken we met een pedagogisch werkplan. Hierin hebben we samen onze visie weergegeven en afspraken gemaakt om een uniforme werkwijze t.o.v. de kinderen te bewerkstelligen. Uiteraard geeft iedere pedagogisch medewerker op haar eigen wijze invulling aan het pedagogisch werkplan op basis van haar kwaliteiten.

Binnen het pedagogisch werkplan hebben wij tevens beschreven hoe wij onze beroepshouding vorm geven binnen het werken met deze jonge kinderen.

img-fluid

De volgende uitgangspunten worden in het pedagogisch werkplan nader omschreven:

 • Kinderen absoluut nummer 1
 • Kinderen positief benaderen
 • Kind individueel benaderen en inspelen op de behoeften van het kind
 • Kinderen groepsgericht benaderen en sociale vaardigheden stimuleren
 • Activiteiten aanbieden passend bij de leeftijd
 • Kind zelfstandigheid laten ontwikkelen
 • Kind leren probleempjes zelf op te lossen
 • Kind leren zijn emoties onder woorden te brengen
 • Kind leren voor zichzelf op te komen
 • Kind positieve houding laten ontwikkelen t.o.v. zichzelf
 • Kind respect laten ontwikkelen t.a.v. zichzelf en de omgeving
 • Kind leren regels hanteren
img-fluid

Ontwikkeling kind

Ons uitgangspunt is dat ieder kind een natuurlijke drang heeft om zichzelf te ontwikkelen. Dit doet ieder kind op zijn eigen persoonlijke wijze. Factoren als karakter, omgeving, opvoeding, aanleg en temperament zullen deze ontwikkelingsdrang beïnvloeden.

Opvoeden binnen kinderdagverblijf

We hebben als pedagogisch medewerkers de taak om voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen te zorgen. Dit zijn immers belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een kind. We hebben tevens ook de taak om de kinderen de omgeving te laten/leren ontdekken.

De omgeving moet het kind stimuleren en begeleiden tijdens het opdoen van zowel negatieve als positieve ervaringen. Wij zien het kinderdagverblijf als een verlengstuk van de thuissituatie, het kinderdagverblijf biedt andere mogelijkheden dan in de thuissituatie bv. groepsgebeuren (sociale omgang met kinderen), andere activiteiten, omgaan met meerdere volwassenen beschouwen wij als een toegevoegde waarde binnen de opvoeding van een kind.

We zullen trachten in een sfeer van vertrouwen en veiligheid, een positieve bijdrage te leveren in de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.

img-fluid

Stimuleren ontwikkelings-gebieden

Bij de kinderen stimuleren we de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Lichamelijke ontwikkeling
 • Cognitieve ( verstandelijke) ontwikkeling
 • Sociale ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Creatieve ontwikkeling

We stimuleren deze ontwikkelingsgebieden gedurende de gehele dag. Dit gebeurt deels spelenderwijs en binnen het dagprogramma zijn de activiteiten met de kinderen toegespitst op deze ontwikkelingsgebieden.
We stimuleren de kinderen m.b.v. de aanwezige middelen (spelmaterialen etc.) en onze kennis.

img-fluid