© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Pedagogische visie

Binnen het kinderdagverblijf werken we met een pedagogisch werkplan.
Hierin hebben we samen onze visie weergegeven en afspraken gemaakt om een uniforme werkwijze t.o.v. de kinderen te bewerkstelligen.
Uiteraard geeft iedere pedagogisch medewerkster op haar eigen wijze invulling aan het pedagogisch werkplan op basis van haar kwaliteiten.
De volgende uitgangspunten worden in het pedagogisch werkplan nader omschreven:
* Kinderen absoluut nummer 1
* Kinderen positief benaderen
* Kind individueel benaderen en inspelen op zijn behoeften
* Kinderen groepsgericht benaderen en sociale vaardigheden stimuleren
* Activiteiten aanbieden passend bij de leeftijd
* Kind zelfstandigheid laten ontwikkelen
* Kind leren probleempjes zelf op te lossen
* Kind leren zijn emoties onder woorden te brengen
* Kind leren voor zichzelf op te komen
* Kind positieve houding laten ontwikkelen t.o.v. zichzelf
* Kind respect laten ontwikkelen t.a.v. zichzelf en de omgeving
* Kind leren regels hanteren
Binnen het pedagogisch werkplan hebben wij tevens beschreven hoe wij onze beroepshouding vorm geven binnen het werken met deze jonge kinderen.