© Powered by SiteSpirit

 
miniclublogo.png


Oudercommissie

Kinderdagverblijf Mini-Club

Per 1 januari 2005 verplicht de Wet Kinderopvang de kinderopvangondernemer een oudercommissie in te stellen. Deze Wet geeft oudercommissies adviesrechten over bv. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.
Deze adviesrechten worden vertaald in een zogenaamd medezeggenschapsreglement. Het reglement wordt vastgesteld door het kindercentrum en beschrijft de procedures en bevoegdheden van de oudercommissie in het kindercentrum. Ook de Mini-Club/Kidts-Club heeft een dergelijk reglement opgesteld en een kopie van dit reglement is op te vragen bij de houder.
De oudercommissie van de Mini-Club en de buitenschoolse opvang Kidts-Club bestaat uit (minimaal) 4 en maximaal 7 leden, waarbij elke stamgroep van de Mini-Club door 1 ouder wordt vertegenwoordigd. Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar, ze zijn maximaal 2 keer herkiesbaar.
De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze  en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderopvang bepaalt. Een kopie van dit huishoudelijk reglement is eveneens op te vragen bij de houder.
Taken oudercommissie:
a) Aanspreekpunt voor ouders
b) Voeren van periodiek overleg, tevens overleg met de houder
c) Goede informatieverstrekking aan ouders over activiteiten oudercommissie (o.a. Mini-Mail)
d) Organiseren van informele activiteiten ( o.a. picknick/tapasborrel en themabijeenkomst)
e) Gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen organisatiewijzigingen
Ad a) U kunt altijd contact opnemen met de leden van de oudercommissie via oudercommissie@mini-club.nl. Overige contactgegevens (namen en telefoonnummers) hangen op het prikbord bij de ingang van de Mini-Club/Kidts-Club en staan ook vermeld in de Mini-Mail. Nieuwe ouders worden geinformeerd over het bestaan van de oudercommissie door de houder van de Mini-Club/Kidts-Club.
Ad b) De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. De agenda van iedere vergadering wordt op het prikbord bij de ingang van de Mini-Club/Kidts-Club opgehangen. Iedere ouder heeft als toehoorder toegang tot de vergadering, mits van te voren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit is op te vragen bij de houder of bij de oudercommissie. Een verslag van de vergaderingen met de houder wordt op het prikbord bij de ingang opgehangen.
Ad c) De oudercommissie informeert ouders over haar activiteiten via de Mini-Mail, per e-mail of via briefjes in de mandjes. De Mini-Mail wordt samengesteld door de oudercommissie.
Ad d) De oudercommissie organiseert informele activiteiten zoals een thema-avond en een jaarlijkse picknick/tapasborrel.
Ad e) De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als kwaliteit , openingstijden en prijs van de opvang.